آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های فارغ التحصلیلان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه آموزشی دکترای تخصصیآئین نامه های آموزشی
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوستهآئین نامه های آموزشی
آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ( ناپیوسته)آئین نامه های آموزشی
آئین نامه کارآموزیآئین نامه های آموزشی
راهنمای تبدیل وضعیت هیات علمیتبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
راهنمای تکمیل فرم توصیه نامه Recommendation Letterتوصیه نامه Recommendation Letter
راهنمای و مدارک مورد نیاز جهت استفاده از تسهیلات وام بانکیفرمهای تسهیلات وام بانک ملی
روندارتقای مرتبه اعضای هیات علمیترفیع و ارتقاء
ریزنمرات قابل ترجمهفرم های فارغ التحصلیلان
شرایط تحویل مدرکفرم های فارغ التحصلیلان
شناسنامه علمیترفیع و ارتقاء
ضمائم قرارداد حق التدریسقرار داد حق التدریس
طرح پژوهشیفرم های فارغ التحصلیلان
فرم ۱۳ گانه قراردادفرمهای تسهیلات وام بانک ملی
فرم ۹ گانه قراردادفرمهای تسهیلات وام بانک ملی
فرم استخدامی شروع به همکاری در کادر هیات علمیفرمهای شروع به همکاری در کادر هیات علمی
فرم تبدیل وضعیت پیمانی به رسمیتبدیل وضعیت پیمانی به رسمی
فرم تسویه حساب اعضای هیات علمیفرم تسویه حساب اعضای هیات علمی
فرم توصیه نامهتوصیه نامه Recommendation Letter
فرم درخواست انتقال یا ماموریت اعضای هیات علمیفرم درخواست انتقال یا ماموریت اعضای هیات علمی