آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های فارغ التحصلیلان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه آموزشی دکترای تخصصیآئین نامه های آموزشی
آئین نامه کارآموزیآئین نامه های آموزشی
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوستهآئین نامه های آموزشی
آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ( ناپیوسته)آئین نامه های آموزشی
روندارتقای مرتبه اعضای هیات علمیترفیع و ارتقاء
شناسنامه علمیترفیع و ارتقاء
فرم درخواست ترفیعترفیع و ارتقاء
قرار داد حق التدریسقرار داد حق التدریس
ضمائم قرارداد حق التدریسقرار داد حق التدریس
فرمهای شروع به همکاری اساتید حق التدریسفرمهای شروع به همکاری اساتید حق التدریس
فرم های مربوط به متقاضیات شرکت در فراخوانفرمهای شرکت در فراخوان هیات علمی
لیست مدارک مورد نیاز برای متقاضیان شرکت در فراخوانفرمهای شرکت در فراخوان هیات علمی
فرم تبدیل وضعیت پیمانی به رسمیتبدیل وضعیت پیمانی به رسمی
مدارک مورد نیاز صلاحیت عمومیتبدیل وضعیت پیمانی به رسمی
راهنمای تبدیل وضعیت هیات علمیتبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
فرم های تبدیل وضعیتتبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
فرم تسویه حساب اعضای هیات علمیفرم تسویه حساب اعضای هیات علمی
فرم استخدامی شروع به همکاری در کادر هیات علمیفرمهای شروع به همکاری در کادر هیات علمی
فرم درخواست انتقال یا ماموریت اعضای هیات علمیفرم درخواست انتقال یا ماموریت اعضای هیات علمی
راهنمای و مدارک مورد نیاز جهت استفاده از تسهیلات وام بانکیفرمهای تسهیلات وام بانک ملی