ساعات ارائه خدمات

تعداد بازدید:۱۱۰۳

جدول ساعات ارائه خدمات به مراجعین اداره دانش آموختگان

 

ردیف روزهای هفته ساعات مراجعه
۱ شنبه ۱۳-۱۶
۲ یکشنیه ۸-۱۲
۳ سه شنبه ۱۳-۱۶
۴ چهارشنبه ۸-۱۲