کارشناسان دانش آموختگان

تعداد بازدید:۲۷۷۴

 

خانم موسوی

شماره تماس: 22350090 الی 92 داخلی 229

خانم غفوری

شماره تماس: 22350090 الی 92 داخلی 284

آقای صرافی

شماره تماس: 22350090 الی 92 داخلی 284

آقای آقاجانپور

شماره تماس: 22350090 الی 92 داخلی 229

شماره مستقیم: ۲۶۳۵۰۹۴۸