مدیر برنامه ریزی آموزشی و درسی واحد

تعداد بازدید:۲۸۳۰

خانم دکتر شمس

دکتری فیزیولوژی ورزشی (گرایش قلب عروق و تنفس)
شماره تماس: ۹۲-۲۲۳۵۰۰۹۰ داخلی ۲۳۴