اداره خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۱۰۸۴۱

 

شرح وظایف اداره خدمات آموزشی :

 1. بررسی پرونده های ایرادی از طریق:
 •  طرح در کمیسیون
 •  طرح در شورای آموزشی
 •  مذاکره با مسئولین مربوطه در دانشکده ها
 • هماهنگی با اداره خدمات ماشینی ،اداره فناوری و اداره امتحانات
 1. رفع مغایرتهای ریز نمرات عودتی از سازمان مرکزی
 2. بررسی مکاتبات دانشکده ها در ارتباط بااجرای بخشنامه ارتقا معدل وارسال آن به دبیر خانه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
 3. برگزاری جلسات با مسئولین خدمات آموزشی دانشکده ها
 4. پی گیری امور مربوط به دانشجویان ممتاز
 5. انجام امور مربوط به قراردادهای آموزشی (فردی-وزارتخانه) و هماهنگی با دانشکده وسازمان مرکزی
 6. اخذ مجوز دانشجویان قراردادی از اداره کل خدمات آموزشی سازمان مرکزی وارسال مجوزها به دانشکده ها
 7. شرکت فعال در جلسات منعقده از سمت ادارات کل آموزش و فارغ التحصیلان
 8. پاسخگوئی به مکاتبات مربوطه و ارباب رجوع
 9. برگزاری جلسات توجیهی در ارتباط با شرح وظائف نیروهای جدید معرفی شده در حوزه خدمات آموزشی دانشکده ها زیر نظر مدیر کل محترم آموزش