اداره ثبت نام

تعداد بازدید:۱۰۷۴۱

شرح وظایف اداره ثبت نام:

 1. بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویانی که دانشکده ها ارسال می نمایند.
 2. مکاتبه وارسال وضعیت تحصیلی دانشجویان به استان تهران و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی جهت اخذ مجوزتحصیل ویا مجوز موارد خاص و ارسال به دانشکده ها.
 3. مکاتبه واخذ مجوز تحصیل برای دانشجویان اتباع خارجی با معاونت اموربین الملل دانشگاه واستانداری های مربوطه
 4. مکاتبات اداری با مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین ارتباط از طریق سایت.
 5. بررسی وصدور مجوز ثبت نام با تاخیر برای پذیرفته شدگانی که با تاخیر یک یا چند ترم برای ثبت نام اولیه مراجعه می نمایند
 6. ارسال مجوزهای انتقال ومیهمان دانشجویان ازسایر واحدها به دانشکده ها ومکاتبه با واحدها جهت رفع ایرادات پرونده ها
 7. تایید فرمهای انصراف ازتحصیل که توسط دانشکده ها تکمیل شده است
 8. اقدام لازم درخصوص دانشجویانی که درآزمون مجدد پذیرفته میشوند و مکاتبه با واحدهای اولیه
 9. بررسی وتایید فرمهای درخواست ماده 47 و 55 آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی وماده 24 مقطع کارشناسی ارشد
 10. صدور حکم جلوگیری ازتحصیل برای دانشجویانی که برابر مقررات مجاز به تحصیل نمی باشند و ابلاغ به دانشکده ها
 11. دریافت و تفکیک لیست نتایج ارسالی از مرکز آزمون و انجام مکاتبات لازم با دانشکده های تابعه جهت امور مربوط به آن
 12. استعلام از معاونت محترم آموزشی دانشگاه جهت صحت نام و مدرک تحصیلی دانشجویانی که اسامی دانشگاههایی که ازآن فارغ التحصیل گردیده اند در لیست دانشگاههای معتبر نمی باشد.
 13. مکاتبات مربوط به ارسال پرونده دانشجویان انتقالی به واحدهای دیگر
 14. بررسی و تائید شرایط دانشجویانی که متقاضی میهمانی در واحدهای دیگر می باشند
 15. استعلام درخصوص ثبت نام یاعدم ثبت نام دانشجویانی که فرم میهمانی اخذ نموده‌اند اما اظهار می‌نمایندکه درواحدی که معرفی شده اند ثبت نام نکرده‌اند.
 16. گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان که به هردلیل سازمان مرکزی خواستارآن گردیده است
 17. کنترل و تائید فرم شماره 5 مربوط به دانشجویان اخراجی
 18. ابلاغ مصوبه های کمیسیون مواردخاص دانشگاه درخصوص دانشجویان این واحدبه دانشکده های تابعه
 19. تائید و صدورفرمهای شماره 12 و  13  (مربوط به دانشجویانی که مجددادرآزمون پذیرفته شده اند)
 20. تائید و صدورفرم شماره 25 (جهت ادامه تحصیل دانشجویان افغانی وعراقی)
 21. مکاتبه باسازمان مرکزی دانشگاه درخصوص دانشجویانی که درخواست استفاده مجدد ازماده 55 و 24 آیین نامه آموزشی را دارند.
 22. بررسی و پاسخگوئی به شکایات و موارد آموزشی که نیاز به بازرسی دارد. (یا از طریق شورای آموزشی واحد و یا کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد)