اداره امتحانات و ثبت نمرات

تعداد بازدید:۸۶۷۶

 

شرح وظایف اداره امتحانات :

 1. صدورو ارسال کارنامه دانشجویان مهمان (فرم شماره 4)
 2. پاسخگویی به مکاتبات  واحدهای مختلف دانشگاهی
 3. تهیه وتنظیم ریزنمرات دانشجویان انتقال  رسمی وارسال آن به  اداره ثبت نام  جهت  ارسال  به همراه پرونده  به سایر واحدهای دانشگاهی
 4. بررسی وتایید گواهیهای دانشجویان جهت ارائه به امور بین الملل سازمان مرکزی(دانشجویان  شاغل به تحصیل ،انصرافی واخراجی ).
 5. بررسی وتایید ریزنمرات صادر شده در دانشکده ها برای دانشجویان انصرافی جهت ارائه به دانشگاههاوموسسات آموزش عالی.
 6. بررسی وتائیداستعلامهای ارسالی ازدانشگاههاوموسسات آموزش عالی در رابطه با کارنامه وفرم شماره 4 ارسالی  دانشجویان مهمان (برابر ماده 56 آئین نامه آموزشی)
 7. صدورریزنمرات دانشجویان میهمان و تائیدیه آنها
 8. برگزاری آزمون متمرکز امتحان جامع دکتری تخصصی
 9. صدور گواهی موفقیت در امتحان جامع و تائیدیه آن
 10. نظارت بر حسن برگزاری امتحانات
 11. تایید کارنامه تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی و ارسال آن به واحدهای بورسیه کننده
 12. بررسی و تایید مغایرت ها در نمرات درسی دانشجو
 13. بررسی و تایید تصمیمات شورای دانشکده­ها درارتباط با نمرات مخدوش و درخواستهای تجدید نظر و تغییر نمره
 14. بررسی و تایید تصمیمات شورای دانشکده­ها درارتباط با درخواستهای حذف پزشکی دانشجویان
 15. هماهنگی با مرکز آزمون دانشگاه جهت برگزاری مصاحبه آزمون مقطع دکتری تخصصی
 16. هماهنگی با مرکز آزمون دانشگاه جهت ارسال نتیجه آزمون زبانEPT و ارسال آن به دانشکده های تابعه
 17. درخواست تایید نمرات دانشجویان میهمان از سایر موسسات آموزشی
 18. نظارت بر حسن اجرای ماده های 35 و 41 آیین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی
 19. نظارت بر حسن اجرای ماده 14 آیین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
 20. نظارت بر حسن اجرای تبصره 1 ماده 12 آئین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع دکتری تخصصی
 21. بررسی وتایید فرمهای امتحان جامع مقطع دکتری.