معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۳۳۱۰۲

 

آقای دکتر سیدحسین پیشگر

استادیار، عضو هیأت علمی تمام وقت، گروه مهندسی برق واحد تهران غرب

 

 مسئول دفتر: آقای جعفری

 شماره تماس: ۲۶۳۵۰۹۱۰