اداره برنامه ریزی و سنجش و نظارت

تعداد بازدید:۷۱۴۰

شرح وظایف اداره سنجش ونظارت :

 1. کنترل ثبت  آمار غیبتهای اساتید (هیات علمی و مدعو) بصورت روزانه
 2. کنترل ثبت آمار کلاسهای جبرانی اساتید بصورت روزانه.
 3. دریافت لیست های حق التدریس اساتید و کنترل ساعات غیبت و جبرانی اساتید طبق آمار ثبت شده توسط دانشکده ها.
 4. کنترل در خواست مجوزهای بازدید صادره از دانشکده ها در داخل و خارج از شهر و انجام مراحل اداری و هماهنگی های لازم با مبادی ذیربط.
 5. مراجعه موردی به دانشکده ها به منظور بررسی شکایات ارسالی و یا موارد گزارشی که نیاز به بررسی اسناد و مدارک دارد.
 6. بازدید از مراحل ثبت نام در دانشکده ها و ارائه گزارش از نحوه عملکرد آنها.
 7. بررسی درخواستهای اخذ مجوز برای کلاسهای زیر حد نصاب ارسالی از سوی دانشکده ها مطابق با بند8-2 دستورالعمل ثبت نام و کسب مجوز از معاونت آموزشی و اقدام لازم و ورود اطلاعات مجوزها در برنامه سیدا 4.
 8. رسیدگی به شکایات دانشجویان در ارتباط یا اساتید هیات علمی یا مدعو
 9. ارزیابی اساتید درپایان هرنیمسال بصورت مکانیزه
 10. رسیدگی به درخواستهای دانشکده ها در خصوص تامین پاکتهای سوال امتحانات و مکاتبه با معاونت های محترم پژوهش فناوری و اداری ومالی جهت تهیه وچاپ و تکثیر و ارسال به دانشکده ها.
 11. تهیه و تنظیم کروکی مربوط به برگزاری آزمون و ظرفیتهای اعلامی توسط دانشکده ها و هماهنگی لازم با مرکز آزمون
 12. معرفی نماینده جهت تحویل مدارک مربوط به آزمون.
 13. تعیین و تنظیم  و ارسال جدول تعداد عوامل اجرائی و ارسال آن به کلیه حوزه های برگزاری آزمون
 14. تعیین مسئولین مخزن حوزه های برگزاری آزمون
 15. بازدید از کلیه حوزه های برگزاری آزمون به منظور تعیین محلهای مناسب طبق دستورالعمل  
 16. کنترل و بررسی جداول استقرار داوطلبان آزمون  ارسالی توسط دانشکده ها
 17. اخذ دستورالعمل و کلیه مدارک و مستندات لازم در خصوص برگزاری آزمون و ارسال آن به حوزه های برگزاری
 18. تهیه و توزیع ملزومات اداری لازم جهت برگزاری آزمون
 19. امور مربوط به پذیرائی داوطلبان شرکت کننده و عوامل اجرائی در آزمون های مختلف
 20. تعیین عوامل ستادی اجرای آزمون و صدور احکام آنان
 21. هماهنگی با دفتر حراست به منظور معرفی نمایندگان حراست مستقر در حوزه های برگزاری آزمون
 22. برگزاری جلسه توجیهی با کلیه عوامل اجرائی اصلی برگزار کننده آزمون و اعلام موارد ضروری و لازم به آنها در جهت حسن اجرای برگزاری آزمون مطابق مقررات و دستورالعملهای صادره
 23. تهیه آخرین آئین نامه ها، بخشنامه های آموزشی و سرفصلهای دروس مورد تدریس و ارائه آن به دانشکده ها و قسمتهای مختلف ستادی در صورت نیاز
 24. بررسی میزان نیاز سنجی دانکده ها به لوازم و تجهیزات کمک آموزشی
 25. برنامه ریزی وارائه تقویم آموزشی نیمسالهای تحصیلی به دانشکده های تابع
 26. نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با دانشجویان شاهد و ایثارگر
 27. برگزاری آزمون ها