مدیر امور هیات علمی

تعداد بازدید:۷۷۳۵

خانم دکتر راضیه فولادی سپهر

استادیار، دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی تمام وقت گروه زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس: ۹۲-۲۲۳۵۰۰۹۰ داخلی ۲۷۶

 رزومه: