معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۱۱۷۳۵

شرح وظایف معاونت آموزشی :

 برخی از وظایف واختیارات معاونت آموزشی به شرح زیر است :

 1. پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی درحوزه معاونت، دانشکده ها به ریاست محترم واحد
 2. نظارت برحسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 3. برنامه ریزی آموزشی وتحصیلات تکمیلی با همکاری دانشکده ها و حوزه های ذیربط و نظارت برحسن اجرای وظایف دانشکده ها وحوزه های وابسته به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق و به موقع برنامه ها وفعالیتهای آموزشی هر دانشکده وارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ریاست واحد
 4. ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان واعضای هیات علمی ومدیران آموزشی حوزه های مختلف
 5. ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی و کارآمدی اعضای هیات علمی واحد
 6. بررسی مستمر وضعیت آموزشی واحد وشناسایی نقاط قوت، ضعف و تهدیدات
 7. گسترش کمی وکیفی فعالیتهای آموزشی، تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آموزشی
 8. نظارت برنحوه بورسیه شدن اعضای هیات علمی وفراهم نمودن تسهیلات آموزشی لازم
 9. سنجش وارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان
 10. ظرفیت سنجی درخصوص پذیرش تعداد دانشجویان جدید
 11. هماهنگی برای انجام امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف واضافه دردانشکده ها
 12. انجام امورمربوط به مهمانی، ترک تحصیل وتمدید سنوات دانشجویان
 13. تشکیل کمیته های ترفیع، ارتقا وانتظامی اعضای هیات علمی واحد
 14. تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد
 15. هماهنگی به منظوربرگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری و صدورگواهی موفقیت درآزمون جامع
 16. تشکیل شورای آموزشی
 17. اقدام درخصوص نمره و رتبه دانشجویان انتقالی ورودیهای قدیم واصلاح مشخصات باهماهنگی مرکز آزمون