فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهنوع دانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
هنر و معماریگروه آموزشی عمرانهنر و معماریمهندسی عمران - مهندسی زلزله با آزمونکارشناسی ارشد
هنر و معماریگروه آموزشی محیط زیستهنر و معماریمحیط زیست -آلودگی محیط زیست با آزموندکترای تخصصی
هنر و معماریگروه آموزشی محیط زیستهنر و معماریمهندسی عمران - مهندسی محیط زیست با آزمونکارشناسی ارشد
هنر و معماریگروه آموزشی محیط زیستهنر و معماریعلوم و مهندسی محیط زیست-آلودگی محیط زیست با آزمونکارشناسی ارشد
هنر و معماریگروه آموزشی محیط زیستهنر و معماریعلوم و مهندسی محیط زیست با آزموندکترای تخصصی
هنر و معماریگروه آموزشی معماریهنر و معماریمعماری داخلی با آزمونکارشناسی پیوسته
هنر و معماریگروه آموزشی محیط زیستهنر و معماریمدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست با آزمونکارشناسی ارشد
هنر و معماریگروه هنر و معماریهنر و معماریبازیگری بدون آزمونکارشناسی پیوسته
هنر و معماریگروه هنر و معماریهنر و معمارینقاشی بدون آزمونکارشناسی پیوسته
هنر و معماریگروه هنر و معماریهنر و معماریپژوهش هنر با آزمونکارشناسی ارشد
هنر و معماریگروه هنر و معماریهنر و معماریمهندسی معماری با آزمونکارشناسی ارشد
هنر و معماریگروه هنر و معماریهنر و معماریمهندسی شهرسازی با آزمونکارشناسی پیوسته
هنر و معماریگروه آموزشی عمرانهنر و معماریمهندسی اجرایی عمران بدون آزمونکارشناسی ناپیوسته
هنر و معماریگروه هنر و معماریهنر و معماریمعماری با آزموندکترای تخصصی
هنر و معماریگروه آموزشی عمرانهنر و معماریمهندسی عمران با آزمونکارشناسی پیوسته
هنر و معماریگروه هنر و معماریهنر و معماریمهندسی معماری با آزمونکارشناسی پیوسته
هنر و معماریگروه آموزشی عمرانهنر و معماریمهندسی عمران - مهندسی سازه با آزمونکارشناسی ارشد
هنر و معماریگروه آموزشی محیط زیستهنر و معماریمهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب با آزمونکارشناسی ارشد
هنر و معماریگروه هنر و معماریهنر و معماریطراحی صنعتی بدون آزمونکارشناسی پیوسته
هنر و معماریگروه هنر و معماریهنر و معماریشهرسازی با آزموندکترای تخصصی