فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهنوع دانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقفنی و مهندسیمهندسی برق با آزمونکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیگروه آموزشی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتفنی و مهندسیعلوم کامپیوتر بدون آزمونکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقفنی و مهندسیمهندسی برق - افزاره های میکرو نانو الکترونیک با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقفنی و مهندسیمهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقفنی و مهندسیمهندسی برق- قدرت گرایش ماشین های الکتریکی با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی صنایعفنی و مهندسیمهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقفنی و مهندسیمهندسی برق-سیستمهای قدرت با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی صنایعفنی و مهندسیمهندسی صنایع -لجستیک و زنجیره تامین با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتفنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر - نرم افزار با آزمونکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیگروه فنی و مهندسیفنی و مهندسیمهندسی مکانیک-طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات با آزموندکترای تخصصی
فنی و مهندسیگروه آموزشی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتفنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقفنی و مهندسیمهندسی برق- سیستمهای الکترونیک دیجیتال با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتفنی و مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات-معماری سازمانی با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتفنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی و رباتیکزبا آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقفنی و مهندسیمهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتفنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر-نرم افزار با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتفنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر با آزمونکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیگروه آموزشی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتفنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری با آزمونکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیگروه آموزشی صنایعفنی و مهندسیمهندسی صنایع-برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها با آزمونکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیگروه آموزشی مکانیکفنی و مهندسیمهندسی مکانیک با آزمونکارشناسی پیوسته