فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهنوع دانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
علوم انسانیگروه آموزشی زبانهای خارجیعلوم انسانیآموزش زبان انگلیسی با آزمونکارشناسی پیوسته
علوم انسانیگروه آموزشی زبانهای خارجیعلوم انسانیزبان روسی بدون آزمونکارشناسی پیوسته
علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیعلوم انسانیمطالعات زنان - حقوق زن در اسلام با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی حقوقعلوم انسانیکارشناس حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی بدون آزمونکارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیگروه آموزشی امور تربیتی و مشاورهعلوم انسانیراهنمایی و مشاوره با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیعلوم انسانیعلوم اجتماعی- جامعه شناسی با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیعلوم انسانیجامعه شناسی انقلاب اسلامی با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیعلوم ارتباطاتعلوم انسانیمطالعات فرهنگی و رسانه با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی روان شناسیعلوم انسانیمشاوره-مشاوره خانواده با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی حقوقعلوم انسانیحقوق با آزمونکارشناسی پیوسته
علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیعلوم انسانیجامعه شناسی -جامعه شناسی اقتصادی و توسعه با آزموندکترای تخصصی
علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیعلوم انسانیجامعه شناسی با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی روان شناسیعلوم انسانیروانشناسی بالینی با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی روان شناسیعلوم انسانیمشاوره بدون آزمونکارشناسی پیوسته
علوم انسانیگروه آموزشی روان شناسیعلوم انسانیروانشناسی با آزمونکارشناسی پیوسته
علوم انسانیگروه آموزشی تربیت بدنی (علوم ورزشی)علوم انسانیعلوم ورزشی بدون آزمونکارشناسی پیوسته
علوم انسانیگروه علوم انسانیعلوم انسانیاقتصاد بدون آزمونکارشناسی پیوسته
علوم انسانیگروه آموزشی زبانهای خارجیعلوم انسانیزبان فرانسه - ادبیبدون آزمونکارشناسی پیوسته
علوم انسانیگروه آموزشی زبانهای خارجیعلوم انسانیآموزش زبان انگلیسی با آزموندکترای تخصصی
علوم انسانیگروه آموزشی حسابداریعلوم انسانیحسابداری با آزمونکارشناسی پیوسته