فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهنوع دانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی با آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت رسانه با آزموندکترای تخصصی
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت آموزشی با آزموندکترای تخصصی
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت تکنولوژیبا آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت دولتی- مدیریت تحول با آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتهتلداری بدون آزمونکارشناسی پیوسته
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت بازرگانی-بازاریابی با آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت صنعتی-تولید و عملیات با آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت دولتی بدون آزمونکارشناسی ناپیوسته
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت جهانگردی بدون آزمونکارشناسی پیوسته
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت امور گمرکی بدون آزمونکارشناسی پیوسته
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمهندسی محیط زیست -آلودگی هوا با آزموندکترای تخصصی
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت کسب و کار-سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات با آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت صنعتی-مدیریت عملکرد با آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت تکنولوژی-نوآوری تکنولوژی با آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت کسب و کار- مالی با آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت بیمه بدون آزمونکارشناسی پیوسته
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتگردشگری بدون آزمونکارشناسی پیوسته
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت امور بانکی بدون آزمونکارشناسی پیوسته
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت کسب و کارهای کوچک بدون آزمونکارشناسی پیوسته