فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهنوع دانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقفنی و مهندسیمهندسی برق با آزمونکارشناسی پیوسته
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه علوم انسانیعلوم انسانیآموزش زبان انگلیسی با آزمونکارشناسی پیوسته
علوم انسانیگروه علوم انسانیعلوم انسانیزبان روسی بدون آزمونکارشناسی پیوسته
علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیعلوم انسانیمطالعات زنان - حقوق زن در اسلام با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی حقوقعلوم انسانیکارشناس حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیبدون آزمونکارشناسی ناپیوسته
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت رسانه با آزموندکترای تخصصی
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت آموزشی با آزموندکترای تخصصی
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت تکنولوژیبا آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت دولتی- مدیریت تحول با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی امور تربیتی و مشاورهعلوم انسانیراهنمایی و مشاوره با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه فنی و مهندسیفنی و مهندسیعلوم کامپیوتر-نظریه سیستم هابا آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتهتلداری بدون آزمونکارشناسی پیوسته
هنر و معماریگروه آموزشی عمرانهنر و معماریمهندسی عمران - مهندسی زلزله با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیعلوم انسانیعلوم اجتماعی- جامعه شانسی با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه علوم انسانیعلوم انسانیجامعه شناسی انقلاب اسلامی-کارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه علوم انسانیعلوم انسانیمطالعات فرهنگی و رسانه با آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت بازرگانی-بازاریابی با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتفنی و مهندسیعلوم کامپیوتر بدون آزمونکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقفنی و مهندسیمهندسی برق - افزاره های میکرو نانو الکترونیک با آزمونکارشناسی ارشد