فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۰ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهنوع دانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقفنی و مهندسیمهندسی برق با آزمونکارشناسی پیوسته
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی زبانهای خارجیعلوم انسانیآموزش زبان انگلیسی با آزمونکارشناسی پیوسته
علوم انسانیگروه آموزشی زبانهای خارجیعلوم انسانیزبان روسی بدون آزمونکارشناسی پیوسته
علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیعلوم انسانیمطالعات زنان - حقوق زن در اسلام با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی حقوقعلوم انسانیکارشناس حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی بدون آزمونکارشناسی ناپیوسته
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت رسانه با آزموندکترای تخصصی
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت آموزشی با آزموندکترای تخصصی
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت تکنولوژیبا آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت دولتی- مدیریت تحول با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی امور تربیتی و مشاورهعلوم انسانیراهنمایی و مشاوره با آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتهتلداری بدون آزمونکارشناسی پیوسته
هنر و معماریگروه آموزشی عمرانهنر و معماریمهندسی عمران - مهندسی زلزله با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیعلوم انسانیعلوم اجتماعی- جامعه شناسی با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیعلوم انسانیجامعه شناسی انقلاب اسلامی با آزمونکارشناسی ارشد
علوم انسانیعلوم ارتباطاتعلوم انسانیمطالعات فرهنگی و رسانه با آزمونکارشناسی ارشد
مدیریتگروه آموزشی مدیریتمدیریتمدیریت بازرگانی-بازاریابی با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتفنی و مهندسیعلوم کامپیوتر بدون آزمونکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقفنی و مهندسیمهندسی برق - افزاره های میکرو نانو الکترونیک با آزمونکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقفنی و مهندسیمهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک با آزمونکارشناسی ارشد