کارشناسان دانش آموختگان

  • خانم حیدرنیا
شماره تماس: ۹۲-۲۲۳۵۰۰۹۰ داخلی ۲۸۵ و شماره مستقیم ۲۶۳۵۰۹۴۸
  • خانم گلرخی
شماره تماس: ۹۲-۲۲۳۵۰۰۹۰ داخلی ۲۸۴