مدیر برنامه ریزی آموزشی و درسی واحد

خانم دکتر فاطمه رضویان

استادیار، دکتری مدیریت محیط زیست، عضو هیات علمی تمام وقت، گروه محیط زیست

 شماره تماس: ۹۲-۲۲۳۵۰۰۹۰ داخلی ۲۳۴

رزومه: