شرح وظایف اداره مدرسین حق التدریس

شرح وظایف اداره مدرسین حق التدریس

 

  • بررسی، ساماندهی و تشکیل پرونده پرسنلی اساتید در سیستم ثبت اطلاعات نرم افزار سیدا۴
  • تشکیل پرونده اساتید مدعو با دریافت مستندات قرارداد اساتید حق التدریس، ابلاغیه های تدریس و مدارک بیمه اساتید از دانشکده ها و همچنین استعلام از آخرین مدرک تحصیلی و تعیین میزان کسر تدریس و یا مازاد تدریس و تهیه گزارش های مربوطه.
  • تهیه گزارش مربوط به کسر تدریس و یا اضافه تدریس اعضای محترم هیات علمی تا سقف مجاز تدریس و درصورت لزوم اخذ مجوزهای مربوطه.
  • کنترل و تایید لیست های پرداخت حق التدریس اساتید مدعو و هیات علمی.
  • تنظیم لیستهای مدرسین مدعو و تهیه آمار به تفکیک دانشکده ها و گروه های آموزشی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح.
  • بررسی رعایت سقف مجاز تعداد پایان نامه ها و تهیه گزارش حق الزحمه پایان نامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.
  • بررسی درخواست تدریس اساتید حق التدریس جدید و ارسال آن به گروههای آموزشی مربوط در دانشکده ها.
  • بررسی سوابق تدریس و صدور گواهی اشتغال به تدریس مدرسین مدعو حق التدریس جهت ارائه به سازمانهای مختلف و وزارت خارجه.

پاسخ گویی به سوالات و درخواست های اساتید.