معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

آقای دکتر حسن گیوریان

دانشیار، عضو هیأت علمی تمام وقت رسمی، گروه مدیریت واحد تهران مرکزی

رزومه:

 مسئول دفتر: آقای جعفری

 شماره تماس: ۲۶۳۵۰۹۱۰