معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

آقای دکتر حسن گیوریان

                          

دانشیار ، عضو هیات علمی تمام وقت رسمی، گروه مدیریت واحد تهران مرکزی