مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

خانم شهلا سهرابی

 دکتری مدیریت دولتی ، استادیار

عضو هیئت علمی تمام وقت گروه مدیریت  واحد تهران غرب.