مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر پیمان بابائی

 دکتری مهندسی سخت افزار، استادیار

عضو هیئت علمی تمام وقت گروه مهندسی کامپیوتر واحد تهران غرب.