رشته های تحصیلی بدون آزمون

رشته گرایشهای تحصیلی بدون آزمون

واحد تهران غرب

دانشکده

نام رشته

کارشناسی  پیوسته

  دانشکده علوم انسانی

  حقوق

*

  دانشکده مدیریت

  جهانگردی (گردشگری)

*

  دانشکده مدیریت

  مدیریت امور گمرکی

*

  دانشکده مدیریت

  مدیریت دولتی

*

  دانشکده مدیریت

  مدیریت هتل داری

*

  دانشکده مدیریت

  مدیریت بازرگانی

*

  دانشکده مدیریت

  مدیریت بیمه

*

  دانشکده هنر و معماری

  طراحی صنعتی

*