مدیر امور هیات علمی

 

خانم دکتر فاطمه رضویان

مرتبه علمی : استادیار

عضو هیات علمی تمام وقت گروه محیط زیست