رشته های تحصیلی با آزمون

رشته گرایشهای تحصیلی با آزمون

واحد تهران غرب

دانشکده

نام رشته

کارشناسی  پیوسته

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکترای تخصصی

دانشکده علوم انسانی

آموزش زبان انگلیسی

 

*

*

دانشکده علوم انسانی

امورفرهنگی-مدیریت امور فرهنگی

 

*

 

دانشکده علوم انسانی

جامعه  شناسی

 

*

 

دانشکده علوم انسانی

جامعه شناسی انقلاب اسلامی

 

*

 

دانشکده علوم انسانی

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

   

*

دانشکده علوم انسانی

حسابداری

*

*

 

دانشکده علوم انسانی

حسابداری-حسابرسی

*

   

دانشکده علوم انسانی

حسابداری-دولتی

*

   

دانشکده علوم انسانی

حسابداری-مالیاتی

*

   

دانشکده علوم انسانی

حقوق بین الملل

 

*

 

دانشکده علوم انسانی

حقوق خصوصی

 

*

 

دانشکده علوم انسانی

حقوق عمومی

 

*

 

دانشکده علوم انسانی

روانشناسی بالینی

 

*

 

دانشکده علوم انسانی

روانشناسی عمومی

 

*

 

دانشکده علوم انسانی

علوم اجتماعی -جامعه شناسی

 

*

 

دانشکده علوم انسانی

علوم ارتباطات اجتماعی

 

*

 

دانشکده علوم انسانی

مدیریت امور فرهنگی

 

*

 

دانشکده علوم انسانی

مدیریت ورزشی

 

*

 

دانشکده علوم انسانی

مشاوره - مشاوره خانواده

 

*

 

دانشکده علوم انسانی

مشاوره و راهنمایی

 

*

 

دانشکده علوم انسانی

مطالعات فرهنگی و رسانه

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق

*

   

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق - افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق - برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق - سیستمهای الکترونیک دیجیتال

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق- سیستم های قدرت

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق -قدرت الکترونیک قدرت

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق- قدرت تکنولوژی فشارقوی

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق-الکترونیک

*

*

*

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق-قدرت ماشین های الکتریکی

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی صنایع

*

   

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی صنایع-برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها

*

   

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی عمران

*

   

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی عمران - زلزله

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی عمران-سازه

 

*

*

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات - طراحی و تولید نرم افزار

 

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

*

   

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

*

   

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک طراحی جامدات

   

*

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

 

*

*

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

 

*

*

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

*

   

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری

*

*

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

*

   

دانشکده مدیریت

مدیریت محیط زیست   (HSE)

 

*

 

دانشکده مدیریت

علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی های محیط زیست

 

*

 

دانشکده مدیریت

محیط زیست - آلودگیهای محیط زیست

   

*

دانشکده مدیریت

مدیریت آموزشی

 

*

*

دانشکده مدیریت

مدیریت اجرایی

 

*

 

دانشکده مدیریت

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

 

*

 

دانشکده مدیریت

مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی

 

*

 

دانشکده مدیریت

مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (اچ اس ای)

 

*

 

دانشکده مدیریت

مدیریت تکنولوژی

 

*

 

دانشکده مدیریت

مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی

 

*

 

دانشکده مدیریت

مدیریت صنعتی

 

*

 

دانشکده مدیریت

مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

 

*

 

دانشکده مدیریت

مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد

 

*

 

دانشکده مدیریت

مدیریت فن آوری اطلاعات

 

*

 

دانشکده مدیریت

مدیریت کسب و کار - سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

 

*

 

دانشکده مدیریت

مدیریت کسب و کار - مالی

 

*

 

دانشکده مدیریت

مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

 

*

 

دانشکده مدیریت

مهندسی محیط زیست

   

*

دانشکده مدیریت

مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

   

*

دانشکده مدیریت

مهندسی محیط زیست - منابع آب

 

*

 

دانشکده مدیریت

مهندسی محیط زیست-آب وفاضلاب

 

*

*

دانشکده مدیریت

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست آلودگیهای محیط زیست

 

*

 

دانشکده هنر و معماری

ارتباط تصویری

 

*

 

دانشکده هنر و معماری

برنامه ریزی شهری

 

*

 

دانشکده هنر و معماری

پژوهش هنر

 

*

 

دانشکده هنر و معماری

شهرسازی

   

*

دانشکده هنر و معماری

معماری

   

*

دانشکده هنر و معماری معماری داخلی               *    

دانشکده هنر و معماری

مهندسی معماری

*

*