سامانه اعلام خاتمه کلاس توسط اساتید

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • شماره تلفن*
  3
 • دانشکده*دانشکده موذد نظر را انتخاب کنید
  4
 • گروه آموزشی*
  5
 • تعداد جلسات تشکیل شده*گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
  6
 • مشخصه درس*
  7